Ο Ρόλος των Θετικών Συναισθημάτων στον Εργασιακό Χώρο

Ο Ρόλος των Θετικών Συναισθημάτων στον Εργασιακό Χώρο

Η θετική στάση των εργαζομένων μπορεί να δημιουργήσει ευνοϊκές εντυπώσεις στους πελάτες και αντίστροφα η αρνητική στάση να οδηγήσει σε μη ευνοϊκά αποτελέσματα και να χάσει έτσι ο οργανισμός με πολλούς τρόπους. Πολλές φορές, είναι γνωστό ότι τα θετικά αποτελέσματα (π.χ. αύξηση των πωλήσεων) συσχετίζονται με την έκφραση θετικών συναισθημάτων από τους πωλητές. Έχει δειχθεί, επίσης, ότι στα μεγάλα πολυκαταστήματα, που κανείς δεν έχει το χρόνο να χαμογελάσει και να είναι κοινωνικός δεν υπάρχει αυτή η συσχέτιση με τον αριθμό των πωλήσεων .

Οι έρευνες έχουν δείξει, ακόμα, συσχέτιση μεταξύ των συναισθημάτων των εργαζομένων και των συναισθημάτων των πελατών δηλαδή η συναισθηματική κατάσταση ενός ατόμου μπορεί να επηρεάσει τη συναισθηματική κατάσταση κάποιου άλλου, αποτέλεσμα γνωστό ως «συναισθηματική μετάδοση». Η μετάδοση θετικών συναισθημάτων στην ομάδα μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη συνεργασία και λιγότερες συγκρούσεις μέσα στην ομάδα.

  Ηγεσία

Θεωρείται ότι οι ηγέτες μπορούν να επηρεάσουν τη συναισθηματική κατάσταση της ομάδας τους με πολλούς τρόπους. Έχει αποδειχθεί ότι «οι ηγέτες που επιδεικνύουν ενθουσιασμό και ενεργητικότητα είναι πιθανόν να ενεργοποιήσουν με τον ίδιο τρόπο και την ομάδα τους αλλά και αντίθετα οι ηγέτες που διακατέχονται από άγχος και επιθετικότητα ενεργοποιούν αρνητικά την ομάδα τους. Η όρος αυτός είναι γνωστός στη βιβλιογραφία ως «μετασχηματιστική ηγεσία», κατά την οποία οι ηγέτες χρησιμοποιούν δυνατά συναισθήματα προκειμένου να δημιουργήσουν παρόμοια συναισθήματα στο ακροατήριό τους. Σχετικά μ’ αυτό έχει αποδειχθεί ότι οι μετασχηματιστικοί ηγέτες είναι πιο αισιόδοξοι σε σχέση με άλλου τύπου ηγέτες. Επειδή οι μετασχηματιστικοί ηγέτες θέτουν προκλητικούς στόχους, συχνά σε δύσκολες καταστάσεις, είναι απαραίτητο να έχουν πείσει τα μέλη τους ότι οι στόχοι αυτοί είναι εφικτοί. Η διατήρηση της αισιόδοξης διάθεσης είναι πολύ σημαντική για την επιτυχία. Έχει δειχθεί, ότι η ικανότητα των ηγετών να μεταδίδουν αισιόδοξα συναισθήματα έχει σημαντική επίδραση στην απόδοση των εργαζομένων.

Θετική Οργανωσιακή Συμπεριφορά (Positive Organizational Behavior )

Η θετική οργανωτική συμπεριφορά ορίζεται ως «η μελέτη και η εφαρμογή θετικά κατευθυνόμενων ανθρώπινων δεξιοτήτων αλλά και ψυχολογικών ιδιοτήτων, οι οποίες μπορούν να μετρηθούν, να αναπτυχθούν και να διαχειριστούν αποδοτικά με σκοπό τη βελτίωση της απόδοσης στο σημερινό εργασιακό περιβάλλον». Αυτό μπορεί να γίνει είτε μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων είτε μέσω αυτό-ανάπτυξης. Κάποιες έρευνες που αναφέρονται σε όρους της θετικής ψυχολογίας αφορούν στην αυτοπεποίθηση, την ελπίδα και την προσαρμοστικότητα. Σχετικά με την αυτοπεποίθηση, φαίνεται ότι το προφίλ του ηγέτη ή του εργαζόμενου με υψηλή αυτό-πεποίθηση είναι ιδανικό για υψηλότερη αποδοτικότητα στον εργασιακό χώρο. Επιπλέον, η αυτοπεποίθηση έχει δειχθεί ότι επηρεάζει θετικά την επίτευξη φιλόδοξων στόχων καθώς και τη διαχείριση δύσκολων καταστάσεων. Σχετικά με την ελπίδα, έχει δειχθεί ότι τα άτομα με ελπίδα αποδίδουν καλύτερα σε επαγγέλματα που έχουν υψηλό στρες, όπως για παράδειγμα αυτά που έχουν να κάνουν με εξυπηρέτηση πελατών. Όσον αφορά τα ευπροσάρμοστα άτομα, έχει παρατηρηθεί ότι διαθέτουν κοινωνικές δεξιότητες, δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων, αυτονομία και θέτουν στόχους για το μέλλον, χαρακτηριστικά που μπορεί να διδαχτούν και να αναπτυχθούν μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Συμπεράσματα

Η σημασία των θετικών συναισθημάτων και ο ρόλος που αυτά διαδραματίζουν σε σημαντικές όψεις της εργασιακής ζωής είναι αναμφισβήτητη καθώς έχει αναγνωριστεί από πολλούς σύγχρονους ερευνητές. 

Οι οργανισμοί θα μπορούσαν να εφαρμόσουν διάφορες στρατηγικές για να διαχειρίζονται κατάλληλα το προσωπικό τους έτσι ώστε να βιώνει θετικά συναισθήματα. Ο καταλληλότερος, ίσως, τρόπος είναι η εκπαίδευση του προσωπικού και των ηγετών για να επιδεικνύουν θετικά συναισθήματα, προκειμένου να γίνουν πιο δημιουργικοί, ευπροσάρμοστοι, κοινωνικοί και να αποκτήσουν έτσι τόσο ψυχική όσο και σωματική ευημερία. Θα πρέπει, ωστόσο και από μόνα τους τα άτομα να προσπαθούν να βιώνουν θετικά συναισθήματα, να είναι πιο αισιόδοξα και να επικεντρώνονται στις θετικές όψεις της εργασιακής ζωής. Ιδιαίτερα σημαντικός σίγουρα είναι και ο ρόλος του ηγέτη, που μπορεί να συντονίζει και να επηρεάζει τη συναισθηματική κατάσταση της ομάδας του καθώς και η γενική συνειδητοποίηση από όλους των οφελών που μπορεί να προκύψουν από την ενσωμάτωση των θετικών συναισθημάτων στην οργανωτική κουλτούρα.