Ο Ρόλος των Θετικών Συναισθημάτων στον Εργασιακό Χώρο

Ο Ρόλος των Θετικών Συναισθημάτων στον Εργασιακό Χώρο

Blog
Η θετική στάση των εργαζομένων μπορεί να δημιουργήσει ευνοϊκές εντυπώσεις στους πελάτες και αντίστροφα η αρνητική στάση να οδηγήσει σε μη ευνοϊκά αποτελέσματα και να χάσει έτσι ο οργανισμός με πολλούς τρόπους. Πολλές φορές, είναι γνωστό ότι τα θετικά αποτελέσματα (π.χ. αύξηση των πωλήσεων) συσχετίζονται με την έκφραση θετικών συναισθημάτων από τους πωλητές. Έχει δειχθεί, επίσης, ότι στα μεγάλα πολυκαταστήματα, που κανείς δεν έχει το χρόνο να χαμογελάσει και να είναι κοινωνικός δεν υπάρχει αυτή η συσχέτιση με τον αριθμό των πωλήσεων . Οι έρευνες έχουν δείξει, ακόμα, συσχέτιση μεταξύ των συναισθημάτων των εργαζομένων και των συναισθημάτων των πελατών δηλαδή η συναισθηματική κατάσταση ενός ατόμου μπορεί να επηρεάσει τη συναισθηματική κατάσταση κάποιου άλλου, αποτέλεσμα γνωστό ως «συναισθηματική μετάδοση». Η μετάδοση θετικών συναισθημάτων στην ομάδα μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη συνεργασία…
Read More
RESILIENT PRESCHOOLS: Resilience and Wellbeing in preschool education to prevent emotional, social and behavioural problems

RESILIENT PRESCHOOLS: Resilience and Wellbeing in preschool education to prevent emotional, social and behavioural problems

Blog
The period of early childhood is a critical era for children and opts many opportunities for the development of their physical, cognitive, emotional and social skills, all of whom will constitute the solid foundation for their lifelong development as individuals (Ross et al., 1999). Early intervention programmes for young children, should not only focus on how to prevent or contain issues and dysfunctional behaviors, but to how also adequately equip children with skills and the necessary tools that will enable them to flourish and thrive; at every level and every milestone of their lifelong journey to self-fulfillment and self-development.  Positive Psychology approaches call for an emphasis on the positive aspects of life and less focus on trauma and dysfunctionality. In Educational settings, Positive Education and PERMA Model, capacitate Educators on…
Read More
People

People

Blog
We are people. Born through people and raised by people. We acquire language in order to communicate with each other. We form our sense of self through how other people see us and respond to us. We are formed and transformed through our surroundings every day of our lives without thinking how we do it and even less about, why we do it? Human beings formed relationships many years ago, in order to be as safe as possible in the wilderness. There is safety in numbers.  And somehow, we evolved into a species that forms emotional attachments to one another through relationships which act just like a safety net, waiting, being there to catch us when we fall. Human beings tend to be by nature loving and kind, you see,…
Read More
Χαρτογραφώντας τις ανάγκες και προκλήσεις των νηπιαγωγών της Κύπρου

Χαρτογραφώντας τις ανάγκες και προκλήσεις των νηπιαγωγών της Κύπρου

Blog
Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου ProW («Ενίσχυση της Ευζωίας των Εκπαιδευτικών μέσω της Προώθησης της Θετικής Συμπεριφοράς στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία») πραγματοποιήθηκε μια έρευνα στην προδημοτική εκπαίδευση της Κύπρου με σκοπό την  χαρτογράφηση των αναγκών και προκλήσεων που αντιμετωπίζει το επάγγελμα του νηπιαγωγού της Κύπρου εν έτει 2021. Η εν λόγω έρευνα υλοποιήθηκε με τη συνεργασία του ερευνητικού κέντρο CARDET, του Ινστιτούτου Ανάπτυξης και του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου.  Συγκεκριμένα, για τους σκοπούς της έρευνας, αξιοποιήθηκε η συνδυαστική μελέτη ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας μέσω ερωτηματολογίου και ομάδας εστίασης. Το ερωτηματολόγιο συμπλήρωσαν 104 νηπιαγωγοί που εργάζονται στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και στην ομάδα εστίασης συμμετείχαν 7 νηπιαγωγοί και από τους δύο τομείς αντίστοιχα.  Τα αποτελέσματα της έρευνας καταδεικνύουν ότι οι νηπιαγωγοί αντιμετωπίζουν διάφορες προκλήσεις που σχετίζονται κυρίως με τη δημιουργία, διατήρηση…
Read More
Ευζωία (well-being) στο χώρο εργασίας στη βάση του μοντέλου PERMA

Ευζωία (well-being) στο χώρο εργασίας στη βάση του μοντέλου PERMA

Blog
Η ευζωία στο χώρο εργασίας λαμβάνει ολοένα και μεγαλύτερη απήχηση, καθώς οι σύγχρονοι οργανισμοί προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τις δυσάρεστες προκλήσεις που συνδέονται με το στρες και την επαγγελματική εξουθένωση. Σύμφωνα με μελέτες, ένας σημαντικός αριθμός εργαζομένων αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής υγείας και γενικότερα θέματα υγείας που σχετίζονται με το εργασιακό άγχος και που επηρεάζουν δραματικά την παραγωγικότητα, την υγεία και την εργασιακή  ικανοποίηση.  Από την άλλη, επιβεβαιώνεται η σχέση μεταξύ της ευζωίας των εργαζομένων και θετικών αποτελεσμάτων, όπως υψηλότερη απόδοση στον ρόλο, παραγωγικότητα, δέσμευση, παρακίνηση, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, δημιουργικότητα, καλύτερη διαχείριση του στρες και μακροπρόθεσμη κερδοφορία. Συνεπώς, κρίνεται ζωτικής σημασίας για όλους τους εργαζόμενους να διατηρήσουν το βέλτιστο επίπεδο του ευ ζην τους. Το μοντέλο «PERMA» (Seligman, 2012) αποτελεί ένα προσιτό πλαίσιο για την προώθηση της ευζωίας  στο χώρο εργασίας, το…
Read More
Chief Happiness Officer: Διαμορφώνοντας ένα ευχάριστο και παραγωγικό εργασιακό περιβάλλον

Chief Happiness Officer: Διαμορφώνοντας ένα ευχάριστο και παραγωγικό εργασιακό περιβάλλον

Blog
Για αρκετό κόσμο η διασύνδεση της ευτυχίας με την εργασία φάνταζε και φαντάζει κάτι οξύμωρο. Πολλοί απλά θεωρούν την εργασία ως κάτι που κάνουμε για να λαμβάνουμε τα προς το ζην. Παρόλα αυτά, είναι σημαντικό να αντιληφθούμε ότι εφόσον η εργασία αποτελεί ένα μεγάλο κομμάτι της καθημερινότητας και της ζωής μας, είναι εξαιρετικά σημαντικό να αποτελεί μια όσο το δυνατόν πιο ευχάριστη εμπειρία. Επιπρόσθετα, αρκετά στελέχη οργανισμών και εταιρειών, αν και αναγνωρίζουν τα οφέλη που απορρέουν από το να είναι το ανθρώπινο δυναμικό τους ευχαριστημένο      με την εργασία του, παραβλέπουν ίσως τη σημασία της εργασιακής ευτυχίας ή δεν τη θέτουν ως προτεραιότητα.  Οι συνθήκες όμως έχουν αλλάξει. Εν αντιθέσει με το παρελθόν, οι εργαζόμενοι/ες δεν προσλαμβάνονται σε μια εταιρεία και παραμένουν εκεί για όλη την εργασιακή τους πορεία,…
Read More
Αποτελεσματική Διαχείριση Ηλικίας στους Οργανισμούς

Αποτελεσματική Διαχείριση Ηλικίας στους Οργανισμούς

Blog
Τι είναι η διαχείριση ηλικίας;  Ο όρος «διαχείριση της ηλικίας» (Age Management) αναφέρεται στις προσεγγίσεις που στόχο έχουν να εξοπλίσουν τους οργανισμούς με τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες που μπορούν να εφαρμόζουν κατά την προσέλκυση, διαχείριση και διατήρηση των εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας, επιδιώκοντας πάντα την εκπλήρωση των οργανωσιακών στόχων.  Συγκεκριμένα, η διαχείριση ηλικίας αποτελεί πολυδιάστατη προσέγγιση που στοχεύει να βοηθήσει τους εργοδότες να διαχειριστούν αποτελεσματικά και να αφομοιώσουν τους ώριμους εργαζομένους (50 ετών και άνω) αλλά και το ενδεχόμενο μελλοντικό ώριμο εργατικό δυναμικό που δύναται να προσελκύσουν στον οργανισμό. Περιλαμβάνει διάφορες διαστάσεις  που αφορούν κυρίως την καλύτερη ενημέρωση σχετικά με τη γήρανση και υιοθέτηση ορθών συμπεριφορών, ένταξη της διαχείρισης ηλικίας στις πολιτικές ΔΑΔ, προώθηση της ενεργούς γήρανσης στο χώρο εργασίας, προώθηση της ικανότητας προς εργασία και της παραγωγικότητας, δια βίου…
Read More
7 Προκλήσεις της εξ αποστάσεως Διεύθυνσης προσωπικού

7 Προκλήσεις της εξ αποστάσεως Διεύθυνσης προσωπικού

Blog
 Πλέον ο αριθμός των εργαζομένων στην ΕΕ που χαρακτηρίζονται ως «remote workers» εκτιμάται ότι θα φτάσει το 40%, ως αποτέλεσμα των μέτρων κατά της πανδημίας (Eurofound, 2020). Όπως φαίνεται, στην Κύπρο και στις περισσότερες χώρες της ΕΕ, περισσότεροι από τους μισούς εργαζόμενους που άρχισαν να εργάζονται από το σπίτι μετά την πανδημία δεν είχαν προηγούμενη εμπειρία με την τηλεργασία. Η πανδημία, λοιπόν, ήταν η αιτία να αλλάξει ο τρόπος που εργαζόμαστε, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή. Ωστόσο, οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι/ες κατά την προσαρμογή τους στο νέο περιβάλλον της εξ αποστάσεως εργασίας δεν έχουν ακόμη αντιμετωπιστεί. Είναι πολλοί/ες οι Διευθυντές/τριες και επαγγελματίες στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού που καταβάλλουν προσπάθεια να εφαρμόσουν καλές πρακτικές ώστε να διασφαλίσουν την παραγωγικότητα, την ευζωία και τη δέσμευση του εργατικού δυναμικού…
Read More
Promoting Well-being in the workplace; the case of Cyprus

Promoting Well-being in the workplace; the case of Cyprus

Blog
The subject of well-being in the workplace is more current than ever. The new normal as a result of the COVID-19 pandemic, especially concerning the way that it has affected working conditions (e.g., remote work), highlights the importance of placing a special focus on the psychosocial well-being of employees at work policies and initiatives.   A survey on well-being at work was disseminated among HR professionals in Cyprus, by the Institute of Development and GrantXpert consulting, in the framework of the THRIVE@WORK project. The aim of the survey was to examine the perceptions and viewpoints of HR professionals concerning the importance of protecting well-being at work, the challenges they face during their efforts, the identification of best practices and their intentions in developing well-being programmes. A total of 37 HR professionals…
Read More
PSYCHOLOGICAL RESILIENCE FOR PARENTS -1st E-Newsletter March 2021

PSYCHOLOGICAL RESILIENCE FOR PARENTS -1st E-Newsletter March 2021

Blog
The Project “Psychological Resilient Parents” aims to create an avid pool of material (manual, multimedia platform, best practices report) and an especially designed Training Course for parents to enhance their psychological resilience and subsequently amplify their efficiency as parents. The material will include information and practical application inspired from a vast variety of approaches and it will be divided in 5 core pillars: (more…)
Read More